Vymáhání pohledávek

  • mimosoudní vymáhání pohledávek (vyjednání a zpracování dohod o splácení dluhu)
  • vymáhání pohledávek cestou soudního, rozhodèího øízení
  • zprostøedkování odprodeje a odkupu pohledávek
  • zajištìní pohledávek (zástavní práva, smìnky, zajišovací pøevody práv)
  • evidence a správa pohledávek vìøitelù
  • uplatòování pohledávek v insolvenèním øízení a u spoleèností v likvidaci
Copyright © 2020 JUDr. Iveta Hodková, CSc., Ing. Jaroslav Ježek - Pod Hybšmankou 5a, 150 00 Praha 5     Ing. Eva Valentová - U Smaltovny 4, 170 00 Praha 7

Tvorba webových prezentací